KĀ ES VARU IESNIEGT IESNIEGUMU IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJĀ?

Iekšējās drošības birojam varat ziņot: 

  • iesniedzot iesniegumu personīgi, rakstiski vai elektroniski – 

šādā gadījumā Jūs saņemsiet informāciju par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem

  • anonīmi sniedzot informāciju telefoniski, personiski, rakstiski vai elektroniski – 

šādā gadījumā informācija tiks izskatīta, bet Jūs nesaņemsiet informāciju par pieņemtajiem lēmumiem vai veikto rīcību.

Informācija par ziņošanu

 

KO NORĀDĪT IESNIEGUMĀ?

Iesniegumā norādiet pēc iespējas precīzāku informāciju par notikuma apstākļiem, iesaistītajām personām, iespējamiem notikuma lieciniekiem, pierādījumiem un informāciju par to, kā tieši aizskartas Jūsu tiesības.

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE4137A988\006.png

 

 

KAD ES SAŅEMŠU ATBILDI UZ IESNIEGUMU, KURU IESNIEDZU IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJĀ?

Iekšējās drošības birojā saņemts iesniegums tiek izskatīts saskaņā ar Iesniegumu likumā norādīto kārtību un Jūs informēs:

  • 7 dienu laikā – ja iesniegums ir pārsūtīts pēc piekritības izskatīšanai citai iestādei; 
  • 30 dienu laikā – saņemsiet informāciju par pieņemto lēmumu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem un par tālāko rīcību.

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE41323689\007.png

 

 

KĀDA IR IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJA KOMPETENCE?

Iekšējās drošības birojs ir pirmstiesas izmeklēšanas iestāde un operatīvās darbības subjekts un tā funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši:

1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus;

2) Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar vardarbību;

3) ostas policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību;

4) pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.

Iekšējās drošības biroja funkcijās neietilpst administratīvo pārkāpumu izskatīšana. 

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE413143C5\003.png

 

KUR MAN ZIŅOT, JA NEPIEKRĪTU PIEŅEMTAJAM LĒMUMAM ADMINISTRATĪVĀ PROCESA IETVAROS?

Ja vēlaties apstrīdēt vai pārsūdzēt administratīvo aktu, Jūs to varat apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja vēlaties pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros, Jūs to varat pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Iekšējās drošības biroja funkcijās neietilpst administratīvo aktu un lēmumu administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros apstrīdēšanas vai pārsūdzības iesniegumu izskatīšana. 

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE4136E103\008.png

 

 

KUR MAN VĒRSTIES, JA, MANUPRĀT, NAV IEVĒROTAS KRIMINĀLPROCESUĀLĀS NORMAS?

Jums jāvēršas prokuratūrā. Pamatojoties uz Prokuratūras likumu, Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras funkcijās ietilpst veikt pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības uzraudzība. Vienlaikus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 37.panta otrās daļas 5.punktu uzraugošais prokurors izmeklēšanas laikā savas kompetences ietvaros izskata sūdzības.

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE413402C3\008.png

 

 

KUR VĒRSTIES, JA VALSTS POLICIJAS NODARBINĀTAIS IR IZTURĒJIES NEĒTISKI?

Valsts policijas amatpersonu profesionālās ētikas un disciplīnas pārkāpumu izskatīšana ietilpst Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja kompetencē. Uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par Valsts policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību – 67075456

https://www.vp.gov.lv/lv/strukturvieniba/ieksejas-kontroles-birojs

C:\Users\NADINA~1.OZK\AppData\Local\Temp\7zE4139C6A3\008.png