Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par to kādam nolūkam Iekšējās drošības birojs (turpmāk-Birojs)  iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt fiziskas personas tiesībām un pienākumiem, kā arī sniegt citu informāciju atbilstoši normatīvo aktu personas datu apstrādes un aizsardzībās jomā prasībām.


1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Personas datu pārzinis
Iekšējās drošības birojs
K.Valdemāra iela 1A, Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. 90010643967
Tālrunis: 67209000
Elektroniskā pasta adrese: pasts@idb.gov.lv
Tīmekļa vietnes adrese: www.idb.gov.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@idb.gov.lv

2. Vispārēja informācija

2.1. Apstrādājot personas datus, Birojs ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk-Regula), likumu “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
2.2. Biroja informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehnisko resursu uzturēšanā un informācijas sistēmu administrēšanā dalību ņem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kura uzdevumus un kompetenci nosaka normatīvie akti t.sk. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums un precizē vienošanās un pakalpojuma līmeņa līgumi.
2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu fizisku personu, kuras personas datus apstrādā Birojs, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē fiziska persona sniedz personas datus.
2.4. Apstrādājot personas datus Birojs:

 • informē un paskaidro, kādi personas dati ir nepieciešami un kā tie tiks izmantoti;
 • īsteno pasākumus savu darbinieku apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos;
 • aizsargā personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, izvērtējot risku samērīgumu;
 • personas datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus par fizisko personu datu apstrādi;
 • īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un sekas.

2.5. Personas dati tiek apstrādāti K.Valdemāra ielā 1A, Rīga, LV-1010 un Rīgas iela 25C, Valmiera, LV-4201.

3. Personas datu kategorijas

3.1. Personas dati tiek apstrādāti tos saņemot no fiziskas personas, gan no ārējiem datu avotiem – informācijas sistēmām, reģistriem, videonovērošanas iekārtām un citiem informācijas avotiem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

3.2. Birojs apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta, paraksts);
 • kontaktinformācija (faktiskā un deklarētā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
 • profesionālie dati;
 • dati par dienesta (darba) tiesiskajām attiecībām;
 • finanšu dati (piemēram, bankas konta numurs);
 • videoieraksta, foto attēla un balss ieraksta dati;
 • dati, kurus fiziska persona pati ir iesniegusi Birojam;
 • citi personas dati atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

4.1. Birojs apstrādā personas datus tikai gadījumos, ja pastāv atbilstošs tiesiskais pamats, kas noteikts normatīvajos aktos, kuros noteiktas Biroja funkcijas un uzdevumi vai uz Biroju attiecināmo juridisko pienākumu izpilde.

4.2. Personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Biroja definētiem apstrādes mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Birojs, veicot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus, apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

4.2.1. Personāla vadība;
Pretendentiem uz vakanto amatu Birojā ir sagatavota informācija par personas datu apstrādi, ko veic Birojs personāla atlases procesa nodrošināšanai. Tā ir atspoguļota sludinājumā par vakanto amatu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Darba likums, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, Iekšējās drošības biroja likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Valsts civildienesta likums, Arhīvu likums, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums, likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā arī Iekšlietu ministrijas un Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.2. Grāmatvedības un finanšu vadībai;

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Darba likums, Grāmatvedības likums, Likums par budžetu un finanšu vadību, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, Iekšējās drošības biroja likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Arhīvu likums, likums “Par grāmatvedību”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā arī Iekšlietu ministrijas un Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.3. Dokumentu pārvaldība, lietvedības uzskaite;

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Regulas 12.pants, likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, Informācijas atklātības likums, Iesniegumu likums, Paziņošanas likums, Oficiālās elektroniskās adreses likums, Arhīvu likums, Elektronisko dokumentu likums un citi normatīvie akti, kas regulē dokumentu apriti, vadību un lietvedības uzskaiti.

4.2.4. Piekļuves kontroles sistēmas nodrošināšanai
Biroja nodarbināto un apmeklētāju piekļuves kontrole Biroja telpās tiek nodrošināta, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Iekšējās drošības biroja likums, Operatīvās darbības likums, Ministru kabineta 2023.gada 19.decembra noteikumi Nr.822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un citas Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.5. Piekļuves tiesību un funkcionalitātes nodrošināšanai Biroja datortīkliem un informācijas sistēmām

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Iekšējās drošības biroja likums, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, un citas Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.6. Videonovērošana un fotografēšana
Videonovērošana un fotografēšana notiek, izmantojot stacionārās un mobilās ierīces. Videonovērošana un fotografēšana tiek veikta arī, lai nodrošinātu Biroja vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu, kā drošības un kontroles nolūkos.
Birojs var veikt videoinformācijas ierakstīšanu, izmantojot individuālās video kameras un transportlīdzekļu video reģistratorus, lai sniegtu objektīvu konfliktsituāciju atspoguļošanu, novērstu iespējamus korupcijas riskus, atvieglotu pierādījumu iegūšanu ceļu satiksmes negadījumā (t.sk. apdrošināšanas vajadzībām) vai cita incidenta gadījumā.
Birojs var veikt fotografēšanu vai filmēšanu publisko pasākumu laikā, lai publicētu videomateriālus, fotoattēlus Biroja sociālajos tīklos, interneta mājas lapā, iekštīkla mājas lapā un masu informācijas līdzekļi, Biroja atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par Biroja darbību un aktualitātēm.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Iekšējās drošības biroja likums, likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums, Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumi Nr.304 “Par operatīvajiem transporta līdzekļiem” un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā arī Iekšlietu ministrijas un Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.7. Procesuālo un operatīvo darbību nodrošināšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Iekšējās drošības biroja likums, likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā arī Iekšlietu ministrijas un Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

4.2.8. Uzticības tālruņa pārvaldībai
Tiek veikts tālruņa automātiskajā atbildētājā ierunātās personas ziņas balss ieraksts.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
Iekšējās drošības biroja likums, likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā arī Iekšlietu ministrijas un Biroja iekšējo normatīvo aktu prasības.

5.  Iespējamie personas datu saņēmēji

5.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

5.2. Personas datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.

5.3. Automatizēta lēmuma pieņemšana netiek veikta.

5.4. Birojs var nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc pamatota pieprasījuma, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biroja vai trešo personu likumīgo interešu aizsardzībai.
 • saskaņā ar fiziskas personas piekrišanu.

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.

6.2. Saskaņā ar Biroja lietu nomenklatūru, personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš.

6.3. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka personas datu uzglabāšana vairs nav nepieciešama, personas dati tiek dzēsti.

7. Personas datu subjekta tiesības

7.1. Birojs nodrošina personas datu subjekta tiesības saņemt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi

7.2. Personas datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu; 
 • uz apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personas datu subjektu;
 • iebilst pret personas datu apstrādi;
 • uz personas datu pārnesamību.

7.3. Augstākminētās tiesības īstenojamas ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Biroja pienākumiem, kas tam uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Lai īstenotu personas datu subjekta tiesības, personas datu subjekts var iesniegt iesniegumu Birojam vai personīgi vērsties Birojā.

7.5. Saņemot personas datu subjekta iesniegumu par savu tiesību īstenošanu, Birojs pārliecinās par personas datu subjekta identitāti, izvērtē iesniegumā sniegto informāciju un izpilda to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.6. Personas datu subjekta iebildumu gadījumā Birojs veic personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk iebildumu atrisinātu.

7.7. Ja personas datu subjekts uzskata, ka Birojs nav pietiekami aizsargājis personas datus, tad personas datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

8. Citi jautājumi

8.1. Pārskatāmības nolūkā, attiecībā uz atsevišķiem personas datu mērķiem, privātuma politika var tikt publicēta atsevišķi.

8.2. Mainoties personas datu apstrādes apstākļiem, normatīvajiem aktiem, Privātuma politikā var tikt veiktas izmaiņas, to papildinot vai precizējot.

8.3. Birojs patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Biroja tīmekļvietnē.