Aktualitāte Jaunumi
att

Viens no būtiskākajiem 2021. gada Iekšējās drošības biroja īstenotajiem preventīvajiem pasākumiem ir Iekšlietu ministrijas šī gada darba plānā iekļautais uzdevums - veikt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbībā radušos būtisko pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtējumu. Šī uzdevuma mērķis ir novērtēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas mehānismu, lai identificētu iekšējās kontroles sistēmas vājos punktus, kas traucē efektīvu pretlikumīgas rīcības risku mazināšanu, un vienlaikus izvērtēt iestrādātos pretlikumīgas rīcības novēršanas mehānismus, to efektivitāti, analizējot Iekšējās drošības biroja rīcībā esošo informāciju par pretlikumīgas rīcības iestāšanās gadījumiem.

Lai īstenotu šo pasākumu, Iekšējās drošības birojs ir izstrādājis “Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtēšanas metodiku”. Metodikas izstrādes laikā notikušas konsultācijas ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta un Iekšējā audita nodaļas pārstāvjiem, lai nodrošinātu efektīvu pieeju risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtēšanā.

2021. gada 11. maijā Iekšējās drošības birojs izstrādāto metodiku prezentēja Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm: Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram. Sanāksmē piedalījās arī Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta un Personāla vadības un administratīvā departamenta atbildīgajie pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika izklāstīta izvērtējuma gaita, kurā tiks pētīta iestāžu risku izvērtēšanas metodika, identificētie riski un to novērtējums, risku mazinošie pasākumi, lai konstatētu vājos punktus iekšējās kontroles sistēmā un sagatavotu ieteikumus iestādes turpmākai rīcībai. Lai veiktu iegūtās informācijas izpēti, tiks izmantoti metodikā definētie faktori, kuri tiks vērtēti atbilstoši metodikā izraudzītajiem nosacījumiem un kritērijiem, mazinot subjektīvas interpretācijas iespējas.

Novērtējot iekšējās kontroles sistēmas būtisko lomu, lai veicinātu proaktīvu reaģēšanu, Iekšējās drošības birojs aktīvi veic pretlikumīgas rīcības cēloņu apzināšanu un vērtēs iespējamos uzraudzības un kontroles pasākumu pilnveides pasākumus. Iekšējās drošības biroja mērķis ir vērsties pret pretlikumīgas rīcības veicinošiem apstākļiem, lai ne tikai veiktu pirmstiesas izmeklēšanu par jau notikušu sodāmu darbību vai bezdarbību, bet arī palīdzētu veidot iekšlietu resora vidi, kas vērsta uz šādas rīcības mazināšanu, izskaušanu.

Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbībā radušos būtisko pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtējums sniegs iestāžu iekšējās kontroles sistēmas atspoguļojumu par to kā riski tiek identificēti, novērtēti un izprasti, kā sistēma ir attīstījusies pēdējo piecu gadu laikā un ļaus atbildēt uz jautājumu, vai izstrādātie pretlikumīgas rīcības mazināšanas un novēršanas pasākumi ir atbilstoši identificētajiem Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto pretlikumīgas rīcības riskiem.

Minētais izvērtējums būs esošās situācijas analīze un pamats priekšlikumu sagatavošanai “Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto noziedzīgu nodarījumu novēršanas plānam 2022.-2024. gadam, ar mērķi nodrošināt efektīvu trūkumu novēršanu un uzlabojumu veikšanu noziedzības novēršanas jomā”, lai īstenotu Iekšlietu ministrijas koordinētu rīcību iestāžu darbībā radušos būtisko pretlikumīgas rīcības risku novēršanai.