Aktualitāte Konference
Iekšējās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs 2023.gada 23.novembrī organizēja ikgadējo konferenci “Amatpersonu koruptīvas rīcības mazināšana – tendences, aktualitātes un veicamie pasākumi”, tiešsaistē pulcējot vairāk nekā 300 Iekšlietu ministrijas padotības un pašvaldību iestāžu pārstāvjus.

Reaģējot uz aktuālo situāciju korupcijas apkarošanas jomā un ar to saistītiem iespējamiem amatpersonu pārkāpumiem, Iekšējās drošības birojs uz vienotu diskusiju aicināja deleģētās personas no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, prokuratūras, un "Sabiedrības par atklātību - Delna".

Iekšējās drošības biroja priekšnieka pienākumu izpildītājs Igors Jaunrodziņš, atklājot konferenci, uzsvēra: “Noziedzības novēršana ar mērķtiecīgi plānotām preventīvām metodēm ir ekonomiski izdevīgāka nekā reaģēšana uz jau izdarītu noziedzīgu nodarījumu - tas ir redzams gan iekšlietu resora personāla atlasē, gan jaunas amatpersonas izpratnes veidošanā, gan mācību procesā, pilnveidojot amatpersonu vērtības, attieksmi un profesionalitāti. Tādējādi viens no konferences mērķiem ir pastiprināti vērst uzmanību preventīvo pasākumu nozīmei, kontroles būtībai un risku vadībai.”

Konferences pirmajā daļā uzstājās Iekšlietu ministrijas Personālvadības un administratīvā departamenta direktore Daiga Piebalga un Finanšu vadības departamenta direktora pienākumu izpildītāja Alda Strode, pretkorupcijas organizācijas “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa, Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors Jānis Omuls un Iekšējās drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas priekšniece Nadīna Ozkanli.

Iekšlietu ministrijas pārstāves atklāja ministrijas turpmāk plānotos pasākumus, lai novērstu riskus, kas saistīti ar iekšlietu resora personālu, tā piesaisti, atlīdzību, infrastruktūru un pārvaldītajām jomām. Savukārt, nevalstiskās organizācijas pārstāve atklāja aktuālos un kritiskos pretkorupcijas jautājumus, uzsverot gan rekomendācijas, gan iedrošinājumu ziņot, akcentējot iekšējās un ārējās trauksmes celšanas sistēmas. Interaktīvi iesaistot klausītājus noskaidrots, ka samilzušās problēmas iekšlietu sektorā spēs atrisināt ne tikai konkurētspējīga atlīdzība par padarīto darbu, bet arī darba vide, materiāltehniskais nodrošinājums un cilvēkresurss. Konferences tiešsaistes dalībnieku ieskatā korupciju iekšlietu sektorā raksturo nesodāmības sajūta (40%), kontroles trūkums (33%) un uzraudzības trūkums (27%).

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors J. Omuls, analizējot darbu kopš specializētās prokuratūras izveides 2021.gada sākumā, izcēla amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu radīto apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā tendences, izmeklēšanas izaicinājumus un veicamos pasākumus noziedzības apkarošanā. Iekšējās drošības biroja pārstāve iepazīstināja ar Biroja rīcībā esošās informācijas analīzes rezultātiem par būtiskajiem iekšējiem riskiem iekšlietu sektorā, par labās prakses piemēriem risku mazināšanā un dalījās ar informāciju par starptautisko organizāciju - Kriminālizmeklēšanas tīkla (Internal Criminal Investigations Network/ICIN), “Eiropas partneri pret korupciju” (European Partners against Corruption/EPAC) un Eiropas pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla (European contact-point network against corruption/EACN) konferencēs gūto pieredzi un aktualitātēm amatpersonu koruptīvas rīcības apkarošanā, kā arī amatpersonu koruptīvas rīcības saistību ar vardarbības, tai skaitā ģimenē, seksuālas un pret bērniem vērstas vardarbības neatbilstoša izmeklēšana, piesegšana un amatpersonu dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Konferences tiešsaistes dalībnieku aptaujā secināts, ka samērīgi reaģējoša, riskus mazinoša iekšējās kontroles sistēma ir viens no būtiskākajiem labās prakses piemēriem, kas jārealizē iekšlietu sektoru pārstāvētajās iestādēs (43%), tam seko pārkāpumu analīze (24%), neatkarīgi un objektīvi auditi (19%) un padziļinātas reputācijas pārbaudes process korupcijas riskam pakļautajiem amatiem (14%).

Konferences otrā daļā tika veltīta risku pārvaldības procesiem iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, kur iekšējās kontroles sistēmas nozīmi iestādēs ieskicēja Iekšējās drošības biroja, Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Šī ir desmitā Iekšējās drošības biroja organizētā konference un tā ir daļa no preventīvo pasākumu kopuma, lai īstenotu Iekšējās drošības biroja likumā noteiktās funkcijas noziedzības novēršanas jomā un iekšējo un ārējo faktoru analīzes rezultātā izveidotu efektīvu iekšējās kontroles vidi iekšlietu sektorā, vairojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldes iestādēm.