Iekšējās drošības birojs
NMR kods 90010643967
Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Rīga, LV-1010
Konts: LV73TREL214068800100B
Valsts kase, kods TRELLV22