Aktualitāte Informācija presei Jaunumi
Iekšējās drošības biroja logo

Īstenojot aktīvu darbu valsts amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā, Iekšējās drošības birojs 2023.gadā uzsācis 50 kriminālprocesus un 27 kriminālprocesus saņēmis no citām izmeklēšanas iestādēm. Kopumā Iekšējās drošības birojs veicis pirmstiesas izmeklēšanu 142 dažādas sarežģītības kriminālprocesos, no kuriem lielākajā daļā pirmstiesas izmeklēšana ir jau pabeigta – atskaites periodā lēmums par kriminālprocesa virzību pieņemts 92 kriminālprocesos.

Aizvadītajā gadā Iekšējās drošības birojs 48 kriminālprocesos rosinājis prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret 72 personām, tai skaitā 56 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbinātajiem: 40 Valsts policijas amatpersonām, 8 Valsts robežsardzes amatpersonām, 4 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kā arī 4 pašvaldības policijas amatpersonām. No 2023.gada kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem 48 kriminālprocesiem 54% kriminālprocesos izmeklēšana ir pabeigta un tajos stājies spēkā galīgais nolēmums.

Analizējot 2023.gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītos kriminālprocesus, secināms, ka būtiski pieaudzis dienesta pilnvaru pārsniegšanas, kas saistīta ar vardarbību, skaits. Salīdzinājumā ar 2022. gadu šis rādītājs ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, veidojot 16% no visiem kriminālvajāšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem. Pagājušajā gadā 10% kriminālvajāšanai nosūtīto kriminālprocesu ir bijuši kukuļošanas gadījumi, 6% - neizpaužamu ziņu izpaušana un 4% - dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Vērtējot iekšlietu resora nodarbināto ārpus dienesta laika izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kas veido 54% no visiem kriminālvajāšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, secināms, ka lielākā to daļa ir amatpersonu noziegumi pret ceļu satiksmes drošību, vadot transportlīdzekli apreibinošo vielu ietekmē, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus vai arī izraisot ceļu satiksmes negadījumus, kā arī noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā.

2023.gadā veikts aktīvs darbs noziedzīgu nodarījumu novēršanas jomā – Iekšējās drošības birojs stiprinājis sadarbību ar valsts pārvaldes un nevalstiskām organizācijām, rīkojis divas ikgadējās konferences ar mērķi novērst amatpersonu pretlikumīgu rīcību, kas saistīta ar fiziska spēka pielietošanu un koruptīvu rīcību, šādas rīcības cēloņu un veicinošo apstākļu apzināšanu un īstenojis virkni citu preventīvo pasākumu, t.sk. tādu, kas veicina bērnu tiesības uz līdzdalību. Vairāk nekā 30 reizes Iekšējās drošības birojs informējis iekšlietu resora iestādes par konstatētiem pretlikumīgas rīcības riskiem un organizējis virkni sadarbības pasākumu, tai skaitā informatīvi izglītojošus pasākumus ar iekšlietu resora iestādēm. Iekšējās drošības birojs ir arī izvērtējis vardarbīgas rīcības riskus un to novērtēšanas mehānismus pašvaldības policijas iestādēs un ieslodzījuma vietās, kā arī sniedzis informāciju par risku identificēšanas un novērtēšanas metodiku, šo risku apzināšanas un risku vadības nepieciešamību.

Iekšējās drošības biroja priekšnieka pienākumu izpildītājs Igors Jaunrodziņš norāda: “Īstenojot Iekšējās drošības biroja vīziju “Valsts drošību un sabiedrisko kārtību nodrošina godprātīgas un uzticamas amatpersonas”, būtisks uzsvars tiek likts uz prevencijas darbu, lai tādējādi mazinātu noziedzīgus nodarījumus un apzinātu cēloņus, kas veicina pretlikumīgu rīcību Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs. Šo pasākumu skaits pēdējos gados ievērojami pieaug, tā, piemēram, 2023. gadā īstenots 71 preventīvais pasākums. Iekšējās drošības biroja vārdā vēlos pateikties sadarbības iestādēm par aktīvu iesaisti un atbalstu biroja funkciju īstenošanā, tādējādi apliecinot valsts pārvaldes augstos standartus un godprātību!”

Iekšējās drošības birojā izskatīto iesniegumu dinamika apliecina, ka sabiedrība aktīvi iesaistās cīņā par taisnīgumu - aizvadītajā gadā saņemti un izskatīti teju tūkstoš iesniegumi. Vienlaikus pieaug arī iedzīvotāju aktīva anonīma ziņošana gan informatīvajā uzticības tālrunī, gan elektroniskajā pastā - aizvadītajā gadā vairāk nekā četri simti reižu saņemta anonīma informācija.

2023.gadā Iekšējās drošības birojā izmeklēto kriminālprocesu ietvaros arestēti 17 transportlīdzekļi, 7 nekustamie īpašumi un naudas līdzekļi vairāk nekā 285 tūkstošu eiro apmērā. Kopējā arestam pakļautās mantas summa ir vairāk nekā 435 tūkstoši eiro.

Apzinoties noziedzības transnacionālo raksturu, Iekšējās drošības birojs pastāvīgi pievēršas starptautiskās sadarbības attīstībai un stiprināšanai. I. Jaunrodziņš norāda: “Kā vērā ņemamu šobrīd attīstošos profesionāļu sadarbības platformu cīņai ar policijā nodarbināto noziedzību, tai skaitā korupciju, vēlos izcelt ICIN (Internal Criminal Investigation Network), kuras vienīgā dalībiestāde no Latvijas ir Iekšējās drošības birojs. Ikgadējā ICIN sanāksmē Londonā, kurā piedalījās dalībiestāžu pārstāvji no 25 valstīm, kolēģi dalījās ar pieredzi un informāciju par policijā nodarbināto personu izdarīto noziegumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu. Sanāksmē izkristalizējusies atziņa, ka svarīgi ir nodrošināt godprātīgu un kvalificētu personālu, nepieļaujot atkāpes no šiem principiem situācijās, kad ir būtisks nodarbināto trūkums. 2023.gada vasarā Iekšējās drošības birojs uzņēma Bulgārijas ICIN dalībiestādi, iepazīstinot kolēģus ar pieredzi risku analīzē, finanšu analīzē un operatīvi tehniskā atbalsta jomā. Tāpat jāuzsver Biroja dalība starptautisko organizāciju EPAC (European Partnership Against Corruption) un Eiropas pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla EACN ikgadējā sanāksmē Īrijā. Ar šajās sanāksmēs gūtajām atziņām un labās prakses piemēriem Iekšējās drošības birojs dalījies arī pašu organizētajā konferencē, vienlaicīgi uzsverot nulles toleranci pret korupciju.”

Ņemot vērā 2023.gadā konstatētās noziedzības tendences un Iekšējās drošības biroja izveides mērķi, 2024.gadam noteikti sekojoši pirmstiesas izmeklēšanas prioritārie virzieni: smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un izmeklēšana, jo īpaši dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību; amatnoziegumu atklāšana un izmeklēšana; iekšlietu resora nodarbināto izdarītu noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā atklāšana un novēršana.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.